شرکت دانش بنیان آرین خوشه پارس دارای صلاحیت 5 پیمانکاری آبیاری تحت فشار از معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و 5 رشته آب از سازمان برنامه و بودجه  است. 

برخی از پروژ های موفق شرکت در زمینه آب و خاک به شرح زیر می باشد: